30 kwietnia 2016r. zakończyliśmy realizację projektu „Musimy siać….. program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim„.
Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Budżet państwa reprezentowany był przez Operatora Programu – Ministerstwo Zdrowia. Wartość projektu wyniosła 2.595.564,49 PLN.
Wsparcie w ramach projektu uzyskały 14.794 osoby, które objęte zostały następującymi działaniami:


* kampanią społeczną dla zdrowia podnoszącą świadomość mieszkańców powiatu
pułtuskiego na temat zdrowia psychicznego;
* wyjazdami integracyjnymi oraz koloniami profilaktycznymi z programem
terapeutycznym;
* warsztatami i szkoleniami edukacyjnymi na temat profilaktyki zdrowia psychicznego;
* trzema konferencjami oraz jednym seminarium;
* konkursami plastycznymi;
* piknikami zdrowotnymi;
* opieką psychologiczną i lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.
W ramach projektu przy wsparciu nauczycieli powstał dokument pod nazwą :
Analiza z badań fokusowych, dotycząca uwarunkowań i dynamiki zjawiska agresji u dzieci i młodzieży oraz propozycje podejmowanych przez szkoły działań profilaktycznych, ograniczających to zjawisko”. Dokument został opracowany przez dr Paulinę Sobiczewską – doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Opracowany został także  raport ewaluacyjny z kampanii społecznej dla zdrowia prezentujący opisy wszystkich działań realizowanych w kampanii oraz wyniki z przeprowadzonych badań wśród mieszkańców powiatu pułtuskiego na temat trafności, skuteczności i efektywności kampanii.

 


P O D Z I Ę K O W A N I E


Starosta Pułtuski Jan Zalewski składa podziękowanie
wszystkim osobom biorącym udział w projekcie „ Musimy siać…..” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim.
Słowa podziękowania kieruję do wszystkich mieszkańców powiatu pułtuskiego, a w szczególności dziękuję: 

Dyrektorom oraz Radom Pedagogicznym placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego

Rodzicom uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i przedszkolnym

Dzieciom i młodzieży

Wszyscy Państwo pokazaliście jak ważna jest  odpowiedzialność za siebie i innych członków społeczeństwa.

Podziękowanie kieruje także do instytucji oraz służb, bez których wsparcia i pomocy realizacja projektu nie przebiegała by tak sprawnie:
Burmistrza Miasta Pułtusk, Wójtów Gmin powiatu pułtuskiego, Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku,  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pułtusku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.