Z danych statystycznych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że około 50% wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego prowadzących do nadużywania środków psychoaktywnych, agresji i przemocy oraz innych zachowań antyspołecznych, różnego rodzaju wykroczeń i zaniedbania zaczyna się w okresie dojrzewania.

U 10÷20% dorastającej młodzieży identyfikuje się problemy ze zdrowiem psychicznym. Z tego względu WHO w swoim głównym dokumencie Polityka Ochrony Zdrowia Psychicznego uznaje ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży za priorytet w polityce ochrony zdrowia. Ten sam priorytet przyjmuje również Unia Europejska w tzw. Zielonej Karcie z 2005 roku, która jest najważniejszym dokumentem zawierającym wytyczne do tworzonej strategii na rzecz poprawy zdrowia psychicznego całej populacji kontynentu europejskiego.

Promocja i ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest dobrą „inwestycją w przyszłość”, ma na celu wzmocnienie ich dobrego samopoczucia psychicznego oraz zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia. Dobre zdrowie psychiczne i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie młodych ludzi kształtuje się dzięki ich pozytywnym doświadczeniom w kontaktach z rodzicami, rówieśnikami

i nauczycielami od najwcześniejszego okresu życia.

Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym są zgodni, że wczesne lata życia mają duży wpływ na zdrowie psychiczne oraz prawidłowe funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest inwestycją na przyszłość. Zdrowie psychiczne dzieci i dorastającej młodzieży  w znacznej mierze zależy od wpływu bliskiego otoczenia społecznego.

Działaniami z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego należy objąć nie tylko dzieci i młodzież, lecz także ich najbliższe otoczenie, przede wszystkim rodziców i nauczycieli.

Podstawowym warunkiem osiągnięcia tych celów w Powiecie Pułtuskim jest wielosektorowa współpraca, włączenie do działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego organów administracji samorządowej, działalności leczniczej, pomocy społecznej, placówek oświatowych, a przede wszystkim samych obywateli.